NYT KAPITALKRAV VED STIFTELSE AF ANPARTSSELSKABER SAMT MULIGHED FOR STIFTELSE AF IVÆRKSÆTTERSELSKAB MED KAPITAL PÅ 1 KRONE INDFØRT MED VIRKNING FRA 1. JANUAR 2014

Den 1. januar 2014 træder nye regler i Selskabsloven i kraft. Der indføres lempeligere krav for anpartsselskaber end hidtil, idet kapitalkravet i anpartsselskaber nedsættes fra kr. 80.000 til kr. 50.000. Det bliver også muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på kr. 1. Samtidig bortfalder adgangen til at stifte S.M.B.A.’er.

Med indførelsen af iværksætterselskabet og de lempeligere krav til anpartsselskabet er det tanken, at gøre det nemmere at stifte et selskab med begrænset ansvar.

Samtidig med indførelsen af iværksætterselskabet udgår muligheden for at starte ny virksomhed i form af Selskab Med Begrænset Ansvar (S.M.B.A.), idet erfaringerne med denne selskabstype har været dårlige i relation til overrepræsentation af misbrug og konkurs.

Et iværksætterselskab er en variation af anpartsselskabsformen, og behandles efter Selskabsloven stort set ligesom anpartsselskaberne. De nye iværksætterselskaber er ligesom anpartsselskaberne bl.a. omfattet af årsregnskabslovens krav om regnskabsaflæggelse. Forskellen ligger primært i kapitalkravet ved stiftelsen, hvor den begrænsede startkapital i iværksætterselskabet på kr. 1 modsvares af en pligt til at opspare 25% af selskabets årlige overskud til en bunden reserve, således at værksætterselskabets kapitalgrundlag forhøjes årligt indtil iværksætterselskabet har et kapitalgrundlag på mindste kr. 50.000 (ligesom anpartsselskaberne). Når iværksætterselskabet har opnået et kapitalgrundlag på kr. 50.000 er det muligt at omdanne selskabet til et anpartsselskab, således at selskabet bl.a. overgår til de almindelige udbytteregler m.v. som anpartsselskabet er underlagt.

Den lave startkapital og begrænsede risiko i iværksætterselskabet er indført i håb om at få flere iværksættere i gang, hvilket gerne skulle styrke erhvervslivet.

Hos Selskabsreg er vi klar til at byde det nye iværksætterselskab velkommen, og er allerede nu klar til at tage imod bestillinger på iværksætterselskaber til stiftelse i januar 2014.

Står du med overvejelser om opstart af virksomhed, så er du altid velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse heraf.